REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa warunki udziału w szkoleniach organizowanych przez IT PRO Paweł Nowosielski, w tym rejestracji na szkolenia za pośrednictwem serwisu internetowego www.itpro1.pl (zwanego dalej „Serwisem”), bądź drogą tradycyjną. Rejestracja na szkolenie jest równoznaczna z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez IT PRO Paweł Nowosielski z siedzibą w Warszawie, przy ul. Świętojerskiej 4/10/44, tel. +48 501 203 205, fax +48 22 782 40 05, e-mail: biuro@itpro1.pl, NIP: 5260031365 (dalej jako „IT PRO”).
 2. IT PRO organizuje szkolenia prezentowane na stronie Serwisu. Zamieszczona za pośrednictwem Serwisu informacja o organizowanym szkoleniu stanowi ofertę z punktu widzenia przepisów Kodeksu Cywilnego.
 3. Tematyka szkoleń oraz ich dokładny harmonogram są każdorazowo wskazywane za pośrednictwem Serwisu na dedykowanej dla danego szkolenia podstronie. IT PRO zastrzega, że z przyczyn niezależnych od IT PRO istnieje możliwość zmiany prelegentów oraz harmonogramu szkolenia.

§ 2 Ogólne warunki uczestnictwa

 1. Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać najpóźniej w terminie 3 dni roboczych przed terminem rozpoczęciem szkolenia wskazanego za pośrednictwem Serwisu lub do momentu wyczerpania limitu wolnych miejsc.
 2. W stosunku do niektórych ze szkoleń IT PRO zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w terminie 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęciem szkolenia w razie braku osiągnięcia minimalnej liczby zarejestrowanych uczestników. W takim wypadku uczestnicy otrzymają niezwłocznie powiadomienie drogą elektroniczną o odwołaniu szkolenia oraz ewentualną propozycję nowego terminu szkolenia, jak również zwrot całości wpłaconej ceny jeśli nowo zaproponowany termin nie będzie odpowiadał uczestnikowi. Minimalna liczba uczestników dla każdego z organizowanych szkoleń może się różnić.
 3. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu będzie realizowane poprzez wypełnienie stosownego formularza za pośrednictwem Serwisu, w szczególności poprzez podanie danych uczestnika (imienia, nazwiska, stanowiska służbowego, adres e-mail oraz numeru telefonu) oraz danych płatnika i akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, bądź poprzez wysłanie drogą pocztową, faksem lub e-mailem (skan formularza zgłoszeniowego przesłany na adres konferencje@itpro1.pl) formularza, o którym mowa powyżej na adres IT PRO.
 4. W przypadku, gdy zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3 powyżej, dokonuje osoba nie będąca uczestnikiem, oświadcza ona, że jest ona uprawniona do podania danych uczestnika na potrzeby jego udziału w szkoleniu oraz ponosi pełną odpowiedzialność za podane dane oraz udzielone w imieniu uczestnika zgody.
 5. Umowa o udział w szkoleniu jest zawarta pomiędzy uczestnikiem, a IT PRO, bądź pomiędzy płatnikiem, a IT PRO (w przypadku, gdy zgłoszenia i zapłaty ceny dokonuje podmiot inny niż uczestnik) z chwilą wysłania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4 powyżej, drogą elektroniczną, bądź doręczenia go IT PRO drogą tradycyjną. Treść zawartej umowy stanowią postanowienia niniejszego Regulaminu oraz wszelkie informacje zamieszczone za pośrednictwem Serwisu, w tym na dedykowanej danemu szkoleniu podstronie.
 6. IT PRO na adres e-mail podany podczas zgłaszania uczestnika wyśle, w przypadku uczestnika będącego osobą fizyczną nieprowadząca działalności gospodarczej, wiadomość potwierdzającą zawarcie umowy o której mowa w ust. 5 powyżej.

§ 3 Koszty

 1. Cena udziału w szkoleniu jednego uczestnika jest podawana każdorazowo za pośrednictwem Serwisu i może być różna w zależności od czasu dokonywania zgłoszenia o którym mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu (wcześniejsze zgłoszenie może być możliwe za odpowiednio niższą cenę).
 2. Cena, o której mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje udział w szkoleniu jednego uczestnika, komplet materiałów szkoleniowych, wydane przez IT PRO zaświadczenie o uczestnictwie oraz może zawierać koszt cateringu w zakresie wskazanym za pośrednictwem Serwisu.
 3. Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania ani dojazdu uczestników do miejsca organizacji szkolenia.
 4. IT PRO może w stosunku do każdego ze szkoleń modyfikować zakres usług objętych ceną, wskazanych w ust. 2 i 3 powyżej, o czym wyraźnie poinformuje za pośrednictwem Serwisu.
 5. Cena, o której mowa w ust. 1 powyżej, powinna zostać zapłacona na rachunek bankowy IT PRO o numerze 96 1240 1095 1111 0000 0336 7467 nie później, niż w terminie 14 dni od zakończenia szkolenia. W tytule wpłaty należy wpisać tytuł szkolenia, miasto, w którym odbywa się szkolenie oraz imię i nazwisko uczestnika, ew. numer faktury pro forma.
 6. IT PRO przewiduje możliwość organizowania szkoleń bezpłatnych. Uczestnik lub płatnik nie będący osobą fizyczną nieprowadząca działalności gospodarczej który zawarł umowę o której mowa w § 2 ust. 5 Regulaminu na udział w szkoleniu bezpłatnym, zobowiązany jest poinformować IT PRO o braku udziału w szkoleniu najpóźniej na 7 dni przed datą szkolenia, w przeciwnym przypadku będzie obowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 300 zł.

§ 4 Odstąpienie

 1. W przypadku, gdy na dedykowanej każdemu ze szkoleń podstronie Serwisu zostanie przewidziana taka możliwość, Uczestnik bądź płatnik (będący stroną umowy o której mowa w § 2 ust. 5 Regulaminu) może odstąpić od Umowy, o której mowa w § 2 ust. 5 bez konieczności podawania przyczyn oraz poniesienia jakichkolwiek kosztów, w tym zapłaty ceny, o której mowa w § 3 ust. 1, w terminie do 7 dni przed datą szkolenia.
 2. Niezależnie od uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w przypadku, gdy umowa, o której mowa w § 2 ust. 5 Regulaminu, jest zawarta przez uczestnika bądź płatnika będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, uczestnik bądź płatnik może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając IT PRO stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, liczonym od dnia w którym doszło do zawarcia umowy, o której mowa w § 2 ust. 6.
 3. Rezygnacja ze szkolenia w terminach późniejszych, niż wskazane w ust. 1 i 2 powyżej, wiąże się z koniecznością wniesienia całości ceny w wysokości wskazanej na dedykowanej każdemu ze szkoleń podstronie Serwisu.
 4. Nieobecność uczestnika na szkoleniu bez uprzedniego odstąpienia od umowy zgodnie z trybem wskazanym powyżej nie zwalnia uczestnika lub płatnika z obowiązku zapłaty ceny, o której mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu, a jednocześnie pozbawia go uprawnienia do ubiegania się o otrzymanie certyfikatu/zaświadczenia o uczestnictwie.
 5. Po skutecznym odstąpieniu o czym mowa w ust. 1 i 2 powyżej, uczestnik zostaje niezwłocznie skreślony z listy uczestników szkolenia i w przypadku, gdy jest do tego uprawniony, otrzymuje zwrot dokonanej wpłaty na podany przez siebie numer rachunku bankowego.
 6. Uczestnik lub płatnik będący stroną umowy, o której mowa w § 2 ust. 5 Regulaminu, ma prawo przekazać prawo uczestnictwa w szkoleniu osobie trzeciej bez ponoszenia dodatkowych kosztów w terminie 2 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem uprzedniego zawiadomienia IT PRO drogą elektroniczną bądź za pomocą faksu.

§ 5 Obowiązki stron

 1. Do obowiązków IT PRO należy:
  1. realizacja programu szkolenia zamieszonego na dedykowanej danemu szkoleniu podstronie;
  2. zapewnienie materiałów szkoleniowych;
  3. zapewnienie pomieszczeń do przeprowadzenia szkoleń;
  4. wydanie uczestnikom imiennych certyfikatów;
  5. zapewnienie innych dodatkowych usług, w tym cateringu, zgodnie z treścią oferty przeprowadzenia szkolenia zamieszczonej za pośrednictwem Serwisu.
 2. Do obowiązków uczestnika i płatnika (gdy stroną umowy o której mowa w § 2 ust. 5 Regulaminu jest płatnik) szkolenia należy:
  1. zaakceptowanie niniejszego regulaminu;
  2. dokonanie na rzecz IT PRO wpłaty ceny we wskazanych w niniejszym Regulaminie terminie;
  3. potwierdzenie odbioru materiałów dydaktycznych.
 3. Treści przekazane przez IT PRO w trakcie szkolenia mają charakter wyłącznie edukacyjny. IT PRO nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

§ 6 Reklamacja

 1. W trakcie trwania szkolenia uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić IT PRO o wszelkich nieprawidłowościach szkolenia.
 2. Uczestnik lub płatnik może składać reklamacje dotyczące szkoleń najpóźniej w terminie 3 dni od daty zakończenia szkolenia, w formie pisemnej, na adres siedziby IT PRO lub w formie elektronicznej na adres e-mail: konferencje@itpro1.pl.
 3. IT PRO złożone reklamacje rozpatrzy w terminie do 5 dni od daty ich otrzymania i przekaże swoje stanowisko pisemnie, na wskazany w reklamacji adres.

§ 7 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych jest IT PRO. Dane osobowe przetwarzane są przez IT PRO w celu prowadzenia szkolenia, a w szczególności dokonania zgłoszenia, przeprowadzenia i organizacji szkolenia, wystawienia zaświadczenia, a także w celach marketingu własnych produktów lub usług administratora danych. W ramach szkolenia i związku z tematyką szkolenia, dane osobowe osób dokonujących zgłoszenia mogą być udostępniane sponsorom szkoleń współpracującym z IT PRO, w celach marketingu własnych produktów lub usług sponsora.
 2. Podmiotom danych przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących ich danych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do skorzystania z usług świadczonych przez administratora.
 3. W przypadku, gdy zgłoszenia udziału w szkoleniu dokonuje osoba inna, niż uczestnik szkolenia (płatnik), oświadcza on, że jest uprawniona do podania danych osobowych uczestnika w celu udziału uczestnika w szkoleniu w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. IT PRO może w każdym czasie dokonać zmian w niniejszym Regulaminie. Informacje o dokonanych zmianach zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz udostępnione w siedzibie IT PRO. Zmiana regulaminu nie może pogorszyć sytuacji prawnej uczestników i płatników, którzy przed datą zmiany Regulaminu zawarli umowę, o której mowa w § 2 ust. 5 Regulaminu.
 2. Treść serwisu oraz materiałów szkoleniowych udostępnionych przez IT PRO uczestnikowi podlega ochronie przewidzianej przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 28 września 2014 roku.